Δημαρχειο Μεσολογγιου

Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Δημοτικού Συμβουλίου, την 10η Ιουνίου 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200) με θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • Αίτημα (αρ. πρωτ. 106/5.6.2020) Δημοτικών Συμβούλων με θέμα ‘‘Επιπλέον προτάσεις για μέτρα ανακούφισης των επιχειρηματιών του Δήμου που οι επιχειρήσεις τους έχουν πληγεί λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό’’.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Τσώλος

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής  του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποίθηκε και ισχύει, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α΄), του υπ’αριθμ. 18.318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου και της υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. .