Κόλαφος η γνωμάτευση του νομικού συμβούλου της Μαρίνας

Σε σημαντικά συμπεράσματα κατέληξε ο εξειδικευμένος νομικός σύμβουλος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μεσολογγίου, Αχιλλέας Παπουτσάκης, στον οποίο ανατέθηκε η εξέταση όλων των νομικών στοιχείων της εταιρείας, προκειμένου να διαφανεί πως προδιαγράφεται το μέλλον της, με την παρούσα κατάσταση.

Τα συμπεράσματα, στα οποία κατέληξε ο κ. Παπουτσάκης, αφού μελέτησε όλο το ιστορικό της επένδυσης από την ώρα που υπογράφηκε η σύμβαση το 2009, μέχρι σήμερα και κατέθεσε στο δημοτικό συμβούλιο, είναι τα εξής:

(α) Υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση για την νομιμότητα της από 17.12.2013 σύμβασης παραχώρησης της μαρίνας και της από 2.5.2019 τροποποίησής της και επικουρικά για την νομιμότητα των όρων αυτών περί παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου.

(β) Αν η εταιρεία δεν εκπληροί τις σημαντικότερες συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις της δηλ. δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα το συμφωνηθέν αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο, υπάρχει περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης παραχώρησης από το Υπουργείο Τουρισμού.

(γ) Δεν κρίνονται νόμω βάσιμα τα επιχείρηματα περί αδυναμίας εκτέλεσης του έργου λόγω των σφαλμάτων των τεχνικών στοιχείων αυτού. Υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση για την νομιμότητα της μη εισέτι ολοκλήρωσης του έργου.

(δ) Λόγω των σφοδρών αντιδικιών των δύο κυρίων μετόχων-ιδρυτών της εταιρείας μεταξύ τους επιβάλλεται ακόμα περισσότερο να ενεργεί ο Δήμαρχος Ι.Π.Μεσολογγίου με γνώμονα την νομιμότητα και όχι προς το ιδιωτικό συμφέρον οποιουδήποτε εξ αυτών. 

(ε) Η εταιρεία βρίσκεται σε μία οικονομική κατάσταση, που απαιτεί την άμεση λήψη δραστικών αποφάσεων αναφορικά με την βιωσιμότητά της. Πρέπει να εξετασθεί η νομιμότητα ορισμένων συναλλαγών της εταιρείας, ενώ εγείρονται σοβαρά ζητήματα ως προς την νομιμότητα και τον εύλογο χαρακτήρα ορισμένων προτεινομένων λύσεων περί υποκατάστασης από τρίτους «επενδυτές». Το Λ.Τ. πρέπει να επιδιώξει την σύγκληση Γ.Σ. της εταιρείας για την λήψη αποφάσεων σχετικά. Κατά την Γ.Σ. αυτή πρέπει να ληφθούν δραστικές αποφάσεις για την βιωσιμότητα της εταιρείας. Άλλως ο νόμος απαιτεί να αποφασισθεί η λύση της.

Πηγή: aixmi-news.gr