Δημαρχειο Μεσολογγιου

Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 17η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα έναρξης 09.00 και λήξης 10.00 π.μ. .
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010 και της υπ’αριθμ. 163/33282/29.5.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. , για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

  • Διόρθωση της υπ’αριθμ. 77/2020 απόφασής μας περί έγκρισης διενέργειας δημοπρασίας και καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).

( Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων)

Ο Πρόεδρος του Ιωάννης Τσώλος