Δημαρχειο Μεσολογγιου

Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Δημοτικού Συμβουλίου, την 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200) για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  • Ενημέρωση σχετικά με τρέχοντα θέματα του Δήμου μας (εισηγητής κ.Κων. Λύρος–Δήμαρχος).
  • Αίτημα (αρ. πρωτ. 110/26.6.2020) Δημοτικών Συμβούλων με θέμα ‘‘Την αδικαιολόγητη καθυστέρηση Δημοπράτησης του ΔΑΚ Μεσολογγίου / Τι προτίθεται να πράξει η Δημοτική Αρχή για το θέμα αυτό / Συνέπειες από τη κατάσταση αυτή στην ομάδα Μπάσκετ του Χαρίλαου Τρικούπη και γενικότερα στο Δήμο Μεσολογγίου’’.
  • Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2020 (εισηγητής κ.Σπυρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
  • Μεταφορά έργων από το πρόγραμμα ‘‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’’ στο πρόγραμμα ‘‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ (εισηγητής κ.Κων. Λύρος–Δήμαρχος).
  • Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (εισηγητής κ.Νικόλ. Καραπάνος – Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τσώλος

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής  του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α΄), του υπ’αριθμ. 18.318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου και της υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. .