Δημαρχειο Μεσολογγιου

Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 9η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 09.00 και λήξης 11.00 π.μ. . Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α ́), του υπ’αριθμ. 18.318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου και της υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα ‘‘Εκπόνησης τοπικών πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ)’’ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος). 

( Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων

Πρόσκληση 16ης Συνεδρίασης έτους 2020 Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

Ιωάννης Τσώλος 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου (22 Δημοτικοί Σύμβουλοι). 

Με τη πρόσκληση, θα αποσταλούν σε όλους τους Συμβούλους οι εισηγήσεις των θεμάτων της Η.Δ. για τα οποία θα ληφθεί απόφαση, καθώς επίσης και συνημμένο αρχείο(WORD) – έντυπο ψηφοφορίας – το οποίο θα πρέπει να κάνετε λήψη, να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε: 

  • με email από το προσωπικό σας λογαριασμό προς τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ([email protected]), ή 
  • να το επιδώσετε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, έως την ώρα λήξης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και να περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτησή σας επί των θεμάτων, το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή σας, ή 
  • να σταλεί με fax στον αριθμό 2631363445 της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Με τη συμμετοχή σας στη διαδικασία της ψηφοφορίας αυτονόητα εγκρίνεται και το κατεπείγον της συνεδριάσεως. 

Σε περίπτωση μη αποστολής το εντύπου ψηφοφορίας έως την ώρα λήξης του Δημοτικού Συμβουλίου, θα θεωρείστε ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ (ΑΠΩΝ) από την συνεδρίαση και καμία ψήφος δεν θα ληφθεί εκ των υστέρων υπόψη.