Δημαρχειο Μεσολογγιου

Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Δημοτικού Συμβουλίου, την 12η ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200),  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.4674/20 και της υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:

  • Αίτημα (αρ. πρωτ. 113/9.7.2020) Δημοτικών Συμβούλων για το θέμα και την κατάσταση του μεταναστευτικού προβλήματος που αφορά την πόλη μας  .

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τσώλος