Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Δημοτικού Συμβουλίου, την 3η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200),  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.4674/20 και της υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

  • Ενημέρωση σχετικά με τη συγχώνευση των Δημοτικών Σχολείων Μάστρο και Γουριάς  (εισηγητής κ. Σωτηρακόπουλος Γεώργ.–Δημοτ. Σύμβουλος).
  • Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2020 (εισηγητής κ. Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
  • Έγκριση πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες πυρασφάλειας (εισηγητής κ. Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
  • Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου για την υλοποίηση της πράξης ‘‘Αποξήλωση ασφαλτικού και κατασκευή νέου σταμπωτού δαπέδου σε τμήμα παραλιακού μετώπου Αστακού’’ στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος  «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020» στον άξονα προτεραιότητας «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο ‘‘Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών’’  (εισηγητής κ. Κων Λύρος–Δήμαρχος).
  • Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 283/2019 απόφασής μας περί συμμετοχής του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου στη δράση ‘‘Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης στο κέντρο κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ’’  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (εισηγητής κ. Νικ. Καραπάνος–Αντιδήμαρχος).
  • Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (εισηγητής κ.Νικ. Καραπάνος–Αντιδήμαρχος).

Ο ΠρόεδροςΙωάννης Τσώλος