Ερωτήσεις τις Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στη συνεδρίαση της 3ης Αυγούστου 2020.

Προς τον κ. Δήμαρχο, την Δημοτική αρχή, κάθε αρμόδιο:

1.Έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την εξέλιξη του έργου της Μαρίνας; Τι ενέργειες έχουν γίνει μετά το δημοτικό Συμβούλιο της 10ης Ιουνίου 2020 από πλευράς Δημοτικής αρχής και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου;

2. Με ποια απόφαση, ποιού συλλογικού οργάνου, αποφασίστηκε η τοποθέτηση κάδων στην οδό Αλεξανδροπούλου-Λιακατά; Για ποιο λόγο δεν υπάρχει απάντηση στην από 01-07-2020 επιστολή της Προέδρου Κοινότητας Μεσολογγίου για το εν λόγω θέμα; Η επιστολή απευθύνεται προς την αρμόδια Αντιδήμαρχο Καθαριότητας με κοινοποίηση στην Υπηρεσία Καθαριότητας.

3. Τι ενέργειες έχουν γίνει για την πυρασφάλεια στο ΧΥΤΑ Μεσολογγίου;

4. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει για το 1ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα οικοδομικής φύσεως;

5. Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» με περιοχές παρέμβασης τις Κοινότητες των Δήμων Ναυπακτίας και Ι.Π. Μεσολογγίου είχε καταληκτική ημερομηνία 7/08/2020. Πήρε παράταση μέχρι 18-09-2020. Έχει προγραμματιστεί πρόταση εκ μέρους του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου;

Το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου στη συνεδρίαση της 22ης Ιουλίου συζήτησε το εν λόγω πρόγραμμα και πήρε ομόφωνη απόφαση (28/2020) για το θέμα προτείνοντας συγκεκριμένες παρεμβάσεις (Αποχέτευση οικίσκων, Ανακαίνιση – επαναφορά οικίσκου, Δέστρες – εξέδρες στο αλιευτικό καταφύγιο-λιμανάκι Τουρλίδας). Καταθέτουμε φάκελο με κοστολογημένη την πρόταση και μέρος των απαραίτητων συνοδών εγγράφων που απαιτούνται για την αίτηση. Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

Η Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου

Όλγα Δασκαλή