Όπως ασφαλώς σας είναι γνωστόν, τις ημέρες αυτές η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικομενικού Πατριαρχείου δια πράξεως Αυτής, προέβη εις την αγιοκατάταξιν του Αοιδίμου και Αγίου πλέον Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ και προέτρεψε τους κληρικούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας να μνημονεύουν Αυτόν εις όλας τας Ιεράς Ακολουθίας που τελούνται εις τους Ιερούς Ναούς, ως ΆΓΙΟΝ. 

Επειδή ο αοίδιμος και ΑΓΙΟΣ πλέον ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ κατήγετο εκ της ιδικής μας Μητροπολιτικής Περιφερείας, γεννηθείς εις τα Σιταράλωνα Τριχωνίδος το έτος 1919, εσπούδασε την Ιεράν Θεολογικήν Επιστήμην και υπηρέτησε εις την Μητρόπολην Αιτ/νίας ως Γραμματεύς, Πρωτοσύγκελλος, Ιεροκήρυξ και Εφημέριος του Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος και κατώκησε εις την Πόλην του Μεσολογγίου επί πεντήκοντα περίπου έτη, ηγάπησε και ειργάσθη εις αυτήν ως Κατηχητής, Ιεροκήρυξ και Κληρικός και υπήρξε πρότυπον αληθινού Επισκόπου, καλού ποιμένος, ήταν ήρεμος, σεμνός, πράος, άτυφος, ταπεινός, ήσυχος, ασκητικός, αφιλοχρήματος, ζηλωτής καλών έργων, αδαμάντινος εις το ήθος, πιστός μέχρι κεραίας εις τα Δόγματα και τας Παραδόσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αγωνιστής εις την ζωή του, μη επιδεχόμενος συμβιβασμούς εις θέματα πίστεως και Εκκλησιαστικής παραδόσεως και κατόπιν αυτών ως ήτο φυσικόν ηγαπήθη από τους κατοίκους τόσον του Μεσολογγίου όσον και της Μητροπολιτικής Περιφερείας με αποτέλεσμα όταν έφυγε από εδώ δια να ποιμάνη την Μητρόπολην Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, ο ευσεβής κλήρος και λαός της πόλεως, χωρίς υπερβολή να θρηνή και λυπείται, διότι θα στερηθή των υπηρεσιών ενός αγαπητού, ευσεβούς και ικανού Κληρικού, διερμηνεύων τα συναισθήματα της βαθείας αγάπης, τιμής και σεβασμού του πληρώματος της Τοπικής Εκκλησίας την οποία με τόση θέρμη υπηρέτησε, παρακαλώ όπως δι αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, και εις ένδειξην τιμής και συμμετοχής εις την μεγάλην αυτήν χαράν δοθή το όνομα αυτού ως ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ εις μίαν οδό της πόλεως που περιεπάτησε, κατώκησε, ειργάσθη και ηγάπησε όσον σχεδόν ουδείς άλλος. Πολλοί εκ των κατοίκων του Μεσολογγίου, έχοντες ηλικία τον ενθυμούνται, νοσταλγούν και επικαλούνται τις πρεσβείες του προς τον Παντοδύναμον Θεόν. Το Μεσολόγγι ήταν βαθειά χαραγμένο εις την καρδιά Του. Όσοι τον επισκέπτοντο εις την Έδεσσα, ομολογούν του λόγου το αληθές. 

Συνημμένως λαμβάνετε, ένα εκ των τεσσάρων βιβλίων περί του ΑΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ, το οποίο έγραψε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ με τίτλον «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ, ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» προς πληρεστέραν ενημέρωσή σας. 

Με την πεποίθησιν ότι το αίτημά μου ήθελε ικανοποιηθή, άλλωστε τιμώντας έναν Άγιον τιμάσθε και Υμείς και επικαλούμενος τας ευχάς του Αγίου.

Διατελώ μετ’ ευχαριστιών και τιμής

Θεόδωρος Βλαχόπουλος

Θεολόγος

Συνεργάτης και πνευματικόν τέκνον του αοιδίμου εις την Μητρόπολην Αιτ/νίας