Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου συνεχίζοντας την προσπάθεια δημιουργίας νέων ειδικοτήτων με άμεση εφαρμογή και επαγγελματική αποκατάσταση στην περιοχή φέτος πρότεινε τη λειτουργία της ειδικότητας Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας.

Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από το μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολούμενων γεωργών (12,4% της συνολικής απασχόλησης) σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Σύμφωνα με στατιστικές, παρά το σημαντικό αυτό αριθμό η συμμετοχή του τομέα στο ΑΕΠ είναι ελάχιστη και κυμαίνεται περίπου στο 3,5%.

Από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, η γεωργία είναι πολύ σημαντική, με μεγάλη ποικιλία καλλιεργειών αλλά και προϊόντων κτηνοτροφίας. Ιδιαίτερα η αλιεία διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο.

Στο πλαίσιο αυτό το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, με αυτή την ειδικότητα επιχειρεί να στηρίξει τον επιχειρηματία-αγρότη ο οποίος δέχεται σποραδική, μη τυπική στις περισσότερες των περιπτώσεων και μερικές φορές ανεπίκαιρη και ακατάλληλη πληροφόρηση και κατάρτιση.

Η κατάρτιση στην ειδικότητα καλύπτει το εύρος των εργασιών στον τομέα και ειδικά το γεωργό είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως βασικό στέλεχος μιας αγροτικής επιχείρησης, για το σύνολο των γεωργικών επιχειρήσεων κάθε χαρακτήρα (φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή, αλιεία και περαιτέρω εξειδικεύσεις).

Στόχος της ειδικότητας είναι να παρέχει την αναγκαία κατάρτιση στον αρχηγό της γεωργικής εκμετάλλευσης ο οποίος θα πρέπει να έχει την ικανότητα:

  • να παράγει με βάση τις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς και του καταναλωτή,
  • να συμμορφώνεται με τις εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες και πολιτικές,
  • να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την αγροτική του εκμετάλλευση,
  • να κατανοεί το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται,
  • να μπορεί να κατανοεί τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς,
  • να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ποιότητα των προϊόντων του και
  • όταν και εφόσον αυτό απαιτείται να είναι σε θέση να διαφοροποιήσει τόσο την παραγωγή του όσο και την δραστηριότητά του.

ΔΙΕΚ Μεσολογγίου