Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Δημοτικού Συμβουλίου, την 28η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200),  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.4674/20 και της υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:

  • Αίτημα (αρ. πρωτ. 15328/24.8.2020) Δημοτικών Συμβούλων σχετικά με την ποσιμότητα του νερού στο Αιτωλικό και ενημέρωση επ’αυτού.(Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010 )

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Τσώλος