Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Δημοτικού Συμβουλίου, την 21η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200),  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.4674/20 και της υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

 • Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (τροποποίηση των υπ’αριθμ. 213/2019 και 66/2020 αποφάσεων μας) (εισηγητής κ.Λύρος Κων.–Δήμαρχος).
 • Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου”  (τροποποίηση της υπ’αριθμ. 212/2019 απόφασής μας) (εισηγητής κ.Λύρος Κων.–Δήμαρχος).
 • Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (τροποποίηση των υπ’αριθμ. 247/2019 και 68/2020 αποφάσεων μας) (εισηγητής κ.Σωτηρακόπουλος Γεώργ.–Δημοτ. Σύμβουλος).
 • Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχ/σης Απορριμμάτων 4ης Γεωγρ. Ενότητας Νομού Αιτωλ/νίας (τροποποίηση των υπ’αριθμ. 281/2019 και 65/2020 αποφάσεων μας) (εισηγητής κ.Τσώλος Ιωάν.–Πρόεδρος).
 • Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί παραχώρησης χώρων του 1ου Δημ. Σχολείου Κατοχής για την ίδρυση και λειτουργία ΚΔΑΠ στη Κατοχή (εισηγητής κ.Σωτηρακόπουλος Γεώργ.–Δημοτ. Σύμβουλος).
 • Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί παραχώρησης χώρων του Δημ. Σχολείου Ευηνοχωρίου για την ίδρυση και λειτουργία ΚΔΑΠ στο Ευηνοχώρι (εισηγητής κ.Σωτηρακόπουλος Γεώργ.–Δημοτ. Σύμβουλος).
 • Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί συνέχισης παραχώρησης χώρων του Δημητρούκειου Ειδικού Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Μεσολογγίου για τη λειτουργία ΚΔΑΠ (εισηγητής κ.Σωτηρακόπουλος Γεώργ.–Δημοτ. Σύμβουλος).
 • Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2020 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
 • Έγκριση επιβολής κυρώσεων σχετικά με παράνομη χρήση δημοτικού αγροτεμαχίου στη κοινότητα Κατοχής (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
 • Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης: ‘‘Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: του υποέργου 1: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με κωδικό ΟΠΣ 5002289’’ (εισηγητής κ.Νικ. Καραπάνος–Αντιδήμαρχος).
 • Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης: ‘‘Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: του υποέργου 1: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με κωδικό ΟΠΣ 5002289’’ (εισηγητής κ.Νικ. Καραπάνος–Αντιδήμαρχος).
 • Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (εισηγητής κ.Νικ. Καραπάνος–Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Τσώλος