Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν υποστεί ζημιές στις κύριες κατοικίες τους από την πλημμύρα στις 28 Σεπτεμβρίου 2020, να υποβάλλουν άμεσα αίτημα στο Δήμο μας, με την οποία θα ζητούν την επιτόπου αυτοψία από τις αρμόδιες επιτροπές του Δήμου, για την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών που έχουν υποστεί.

Η τελική προθεσμία κατάθεσης του αιτήματος, είναι έως την ΠΕΜΠΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και συγκεκριμένα:

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26313/63400, 26313/63417

email: [email protected]

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ:

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26313/63425 26313/63431

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 • Αίτηση συμπληρωμένη με υπογραφή του δικαιούχου

(αν υποβληθεί από εκπρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής)

 • Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου
 • Ε1 φορολογικού έτους 2019
 • Εκκαθαριστικό, ΕΝΦΙΑ
 • Έντυπο Ε9, Συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιοκτήτης κατοικίας.
 • Φιλοξενούμενοι σε κύρια κατοικία τρίτων που έχει πληγεί πρέπει να προσκομίσουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2019 (Ε1) που να αποδεικνύει την φιλοξενία.
 • Μισθωτήριο σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιούχου
 • Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εάν υπάρχει
 • ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου

Η αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις υπάρχουν σε έντυπη μορφή στις Υπηρεσίες του Δήμου

Λοιπά δικαιολογητικά δύναται να ζητηθούν ανά περίπτωση.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας