Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα «Ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των οδικών προσβάσεων στον Αράκυνθο Αιτωλοακαρνανίας», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Με κοινή δε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη των επενδυτικών, καθώς και των λειτουργικών δαπανών τους.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών, γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και στον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Στο πλαίσιο αυτό, στον Δήμο Αγρινίου, Νομού Αιτωλοακαρνανίας έχει προγραμματισθεί να κατανεμηθεί από τους Κ.Α.Π. έτους 2020, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών του δραστηριοτήτων, ποσό αντίστοιχο με το έτος 2019, ύψους 1.330.590,00 €.

Επιπλέον, από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», και πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 (Α.Δ.Α.: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφασης επιχορήγησης, ο Δήμος Αγρινίου χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 1.438.600,00€.

Επίσης στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα στη ΣΑΕ 055, είναι ενταγμένο το έργο της πρόληψης & αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες. Επισημαίνεται ότι, το Πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει αιτήματα που αφορούν ενδεικτικά σε κάθε είδους φυσική καταστροφή, όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς, κατολισθήσεις, χιονοπτώσεις, παγετώνες κλπ. Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει πλήρως αιτιολογημένο ως προς την αναγκαιότητά του αίτημα, συνοδευόμενο από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών εξετάζει και αξιολογεί τα αιτήματα χρηματοδότησης που συνδέονται ευθέως με το Πρόγραμμα και εξυπηρετούν τους σκοπούς του. Στο πλαίσιο αυτό, δεν έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα από το Δήμο Αγρινίου.

Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι την 20-12-2018 εντάχθηκε στο πρόγραμμα Φιλόδημος I έργο με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία εκτός οικισμών Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΙΩΝ, Τ.Κ. ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ, Τ.Κ. ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΚ/ΛΙΩΝ του Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ» (Α.Δ.Α.: ΩΤΝΕ465ΧΘ7-Ω6Β), το οποίο δημοπρατήθηκε στις 08-10-2019, συμβασιοποιήθηκε στις 12-06-2020 και λόγω της έλλειψης πόρων του προγράμματος Φιλόδημος I, μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με την Υ.Α. 829/18-06-2020 (Α.Δ.Α.:ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ).

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής, έχει εκδώσει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14575/24-07-2020 Πρόσκληση ΑΤ05 «Ανάπτυξη της υπαίθρου – αγροτική οδοποιία» (Α.Δ.Α.: 9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3). Ο Δήμος Αγρινίου, στον οποίο ανήκει ο Αράκυνθος Αιτωλοακαρνανίας, δύναται να υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» έως 31-12­2020, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εν λόγω Πρόσκλησης.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να συνδράμει στην αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων προβλημάτων που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, προέβη σε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις των Ο.Τ.Α.

Ειδικότερα, με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 18209/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: Ψ0Γ646ΜΤΛ6-Τ3Σ), 18878/18­03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΨΠ846ΜΤΛ6-Ρ6Τ),  20014/24-03-2020 (Α.Δ.Α.: Ψ7ΝΦ46ΜΤΛ6-ΔΗ8),

20979/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 93ΚΞ46ΜΤΛ6-7ΝΡ), 21102/01-04-2020 (Α.Δ.Α.: 90ΘΜ46ΜΤΛ6-641), 23259/13-04-2020 (Α.Δ.Α.: 9Λ3146ΜΤΛ6-ΛΧ5) και 38784/23-06-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΚΥΩ46ΜΤΛ6- 99Ψ) αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανεμήθηκε σε δήμους της χώρας ποσό συνολικού ύψους 11.620.000,00 €, εκ του οποίου, στο Δήμο Αγρινίου ποσό ύψους 60.000,00 €, για προμήθειες υλικού, για την παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Στο ίδιο πλαίσιο δράσεων ανάσχεσης της διασποράς της πανδημίας covid-19 με τις αριθμ. πρωτ. 53031/24-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΩΤ946ΜΤΛ6-Μ3Ε) ποσού 6.195.000,00€ και 54099/28-08-2020 (ΑΔΑ: Ω89Ο46ΜΤΛ6-ΕΦΙ) ποσού 470.000,00€ αποφάσεις, επιχορηγήθηκε εκτάκτως η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την προμήθεια και στη συνέχεια τη δωρεάν διανομή μασκών προστασίας στους μαθητές και στο εκπαιδευτικό προσωπικό, σε όλα τα σχολεία όλων των δήμων της χώρας.

Επιπρόσθετα, και προκειμένου να διασφαλισθεί το παρεχόμενο έργο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας των πολιτών, με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 30520/21-05-2020 (Α.Δ.Α.: 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8) και 63787/01-10-2020 (Α.Δ.Α.: 6Ξ1Ν46ΜΤΛ6-Σ3) αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών επιχορηγήθηκαν εκτάκτως οι Δήμοι της Χώρας με συνολικό ποσό ύψους 115.000.000,00 € για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορωνοϊού, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές τους ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους. Η εν λόγω επιχορήγηση, για το Δήμο Αγρινίου ανήλθε στο ποσό των 712.567,72 €.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Αγρινίου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 60611/23-09-2020 έγγραφο και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ