Έγκριση δόθηκε στην 15η πιστοποίηση για το έργο «Αποκατάσταση «Ξενοκράτειου» διατηρητέου κτηρίου και αλλαγή χρήσης του σε χώρο μουσείου» ποσού 31.392,48€ προ Φ.Π.Α. από το Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης, Μνημείων, Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων της Υπηρεσίας Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.

Το 2021 εκτιμάται ότι θα εγκαινιαστεί το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Ξενοκράτειο και το κτίριο το καλοκαίρι έδειξε την αίγλη του μετά το πέρας των κύριων κτιριακών εργασιών.

Η έκθεση θα βασίζεται σε τρεις βασικούς θεματικούς άξονες:

Α. Η σύνδεση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

Β. Η παρουσίαση του Αιτωλικού και Ακαρνανικού Κοινού

Γ. Ενημέρωση για την Προστασία και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Το “Ξενοκράτειο Παρθεναγωγείο“ ανεγέρθη το 1885 με χρήματα των ευεργετών του Μεσολογγίου, αδερφών Ξενοκράτη, από το Σαμάκοβο της Ανατολικής Θράκης, μελών της Φιλικής Εταιρείας, που πήραν μέρος στις μάχες του Δραγατσανίου και του Σκουλενίου.

Το 1889 έγινε προσπάθεια να αλλάξει η χρήση του και να λειτουργήσει σαν “Διδακτήριο Θηλέων” ή “Παμμέγιστο Διδακτήριο” αλλά η προσπάθεια αυτή δεν ευδοκίμησε.

Το 1896 στέγασε το “Πλήρες Δημοτικό Σχολείο Θηλέων ή Παρθεναγωγείο” με διευθύντρια την Ζηνοβία Ζαλούχου η οποία όμως παραιτήθηκε διότι της ζητήθηκε να συναινέσει στη συστέγαση και του Δημοτικού Σχολείου Αρρένων ή Αρρεναγωγείου και αυτή αρνήθηκε.

Τελικά η συγχώνευση επιτεύχθηκε το 1912 και έκτοτε συνεχίστηκε η λειτουργία του σχολείου ως μικτού μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1970.

etoliko.gr