Απάντηση δόθηκε στην ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και Μεταφορών & Υποδομών κ. Κώστα Καραμανλή, ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ & Βουλευτής Λάρισας κ. Κυριάκος Βελόπουλος, σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει για τους οδηγούς η σήραγγα του Αγίου Ηλία στην Αιτωλοακαρνανία:

Σε απάντηση του σχετικού (α) εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την σχετική (β) Ερώτηση, με θέμα «Επικίνδυνη για τους διερχόμενους οδηγούς η σήραγγα του Αγίου Ηλία στην Αιτωλοακαρνανία» και σε ό,τι αφορά στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσία μαςσας ενημερώνουμε τα εξής:

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατασκεύασε το έργο: «Κατασκευή σήραγγας Αγ. Ηλία». Τόσο το συγκεκριμένο έργο όσο και το έργο με τίτλο «Κατασκευή παραϊόνιας οδού, οδικές συνδέσεις Αγ. Ηλία», μετά τη έκδοση της υπ’ αρ. πρ. Δ.Ο.Υ./οικ/3061/1-6-2016 απόφασης, σύμφωνα με την οποία τα τμήματα της κύριας χάραξης της Παραϊόνιας οδού, περιλαμβανομένου και του τμήματος της σήραγγας Αγ. Ηλία, εντάχθηκαν όλα στο Πρωτεύον Επαρχιακό δίκτυο του Ν. Αιτωλοακαρνανίας και μετά τη Διοικητική παραλαβή τους με το από 18/10/2017 Πρωτόκολλο περιήλθαν στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, αρμόδια για την επιτήρηση και συντήρησή τους.

Μέχρι και την έκδοση της απόφασης χαρακτηρισμού των οδικών τμημάτων δεν ήταν γνωστό από ποιά Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα παραληφθούν τα αναφερόμενα έργα και εξαιτίας της καθυστέρησης χαρακτηρισμού τους και ένταξή τους στο Πρωτεύον Οδικό Δίκτυο του Ν. Αιτωλοακαρνανίας, τα οδικά τμήματα έμειναν ασυντήρητα για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την κατασκευή τους και την οριστική παραλαβή τους. Δεδομένου ότι αυτά δόθηκαν στην κυκλοφορία, λόγω της χρήσης παρουσίασαν ζημιές που οφείλονταν σε τροχαία ατυχήματα, σε κλοπές και δολιοφθορές. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία των έργων πρώην ΤΚΕ Πρέβεζας της ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ του Υπουργείου, αφού προέβη σε αυτοψία στα διάφορα τμήματα των έργων, διαπίστωσε κλοπή 1.000μ περίπου καλωδίων ηλεκτροφωτισμού καθώς και της αντίστοιχης γείωσης και συνέταξε τεύχος ενδεικτικού προϋπολογισμού εργασιών, συνολικής δαπάνης 227.340,00€, τον οποίο μας απέστειλε με το υπ’ αρ. πρ. ΠΡ/ΦΚΠΡ19.00/ΟΔ/οικ.3314/17-10-2016 έγγραφο της για την έγκριση του κόστους συντήρησης, προτείνοντας το έργο να δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο
προϋπολογισμός περιλάμβανε το κόστος αντικατάστασης των καλωδίων, τις διαπιστωθείσες βλάβες λόγω τροχαίων ατυχημάτων καθώς και προβλέψεις συντήρησης των συστημάτων ηλεκτροφωτισμού της σήραγγας και των κτιρίων και του Η/Μ εξοπλισμού των συστημάτων ελέγχου της σήραγγας (αερισμού, πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης της σήραγγας και των κτιρίων, τηλεφωνικής εγκατάστασης) και άλλες εργασίες που ενδέχεται να απαιτηθούν.

Εν συνεχεία, η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας αφού παρέλαβε τα ως άνω έργα με το από 18/10/2017 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής μας υπέβαλε αίτημα επείγουσας χρηματοδότησης, ύψους 227.340 € (με ΦΠΑ), με το υπ’ αρ. πρωτ. 30240/408/29-1-2018 έγγραφο της.

Η Υπηρεσία μας πάραυτα με το αρ. πρωτ. ΚΒ/ΦΚΠΡ19.00/ΟΔ/ΣΥ/974/ 28-2 – 2018 έγγραφο απευθύνθηκε στην Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου για τη χρηματοδότηση του έργου συντήρησης και με την υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Ο.Υ/1735/18-4-2018 απόφαση εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού 227.340 € (με ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ και διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασή της στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας για την αποκατάσταση βλαβών από χρήση των παραδοθέντων από το Υπουρνείο Υποδομών και Μεταφορών έργων: 1) «Κατασκευή παραϊόνιας οδού, οδικές συνδέσεις Αγ. Ηλία» και 2) «Κατασκευή σήραγγας Αγ. Ηλία».

Μετά την έκδοση της απόφασης για τη χρηματοδότηση των έργων η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας δια των αρμοδίων Υπηρεσιών της έχει αναλάβει τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου συντήρησης που συμπεριλαμβάνει και τη σήραγγα Αγ. Ηλία.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο προιστάμενος της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.