Η γεωθερμική ενέργεια αποτελεί ήπια και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με μικρό αν όχι μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η οποία μπορεί να συμβάλει στην ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια ενός κράτους.

Η Ελλάδα, λόγω κατάλληλων γεωλογικών συνθηκών, διαθέτει πλούσιο γεωθερμικό δυναμικό, το οποίο όμως δεν έχει αξιοποιηθεί αποτελεσματικά, παρά τα πολλαπλά οφέλη, τις τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες οι οποίες έχουν καταστήσει αλλού δυνατή την αποδοτική και ασφαλή εκμετάλλευση του.

Τα σχέδια δυο Υπουργικών Αποφάσεων που θα αποτελέσουν τη βάση για το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της γεωθερμίας, τα οποία και τέθηκαν σε διαβούλευση, αφορούν:

α) Στο κανονιστικό πλαίσιο με το οποίο καθορίζονται οι διαδικασίες και οι όροι μίσθωσης για τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης/διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού σε πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και μη χαρακτηρισμένους χώρους

β) Στο νέο Κανονισμό Γεωθερμικών Εργασιών ο οποίος θέτει το πλαίσιο της ασφαλούς λειτουργίας τους

Οι δυο αποφάσεις έρχονται να εξειδικεύσουν τις ρυθμίσεις του Ν. 4602/2019 για την «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας».

Συντάχθηκαν από Ομάδα Εργασίας απαρτιζόμενη από υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΕΝ, φορείς και εμπειρογνώμονες εξειδικευμένους στο αντικείμενο της γεωθερμίας.

Τα κείμενα ενσωματώνουν καινοτόμες ρυθμίσεις που αφορούν –μεταξύ άλλων- στη  βελτίωση των όρων ανάπτυξης, έρευνας και ορθολογικής εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων, τη διασφάλιση της ασφάλειας εργαζομένων, και περιοίκων και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των συμβαλλομένων μερών.

Επιπροσθέτως, έχουν λάβει υπόψη θέσεις φορέων, όπως το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίστηκε στις 10 ημέρες από την δημοσίευσή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν ΕΔΩ.

Υπενθυμίζουμε ότι και στο παρελθόν η Ένωση Αγρινίου είχε αναφερθεί στην ύπαρξη γεωθερμικών πεδίων παρουσιάζοντας σχετική μελέτη για τη γεωθερμική έρευνα στην Δυτική Ελλάδα, η οποία έρευνα άρχισε το Δεκέμβριο του 1995.

Από την αξιολόγηση των συλλεχθέντων στοιχείων προκύπτει ότι η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει γεωθερμικό ενδιαφέρον αναφορικά με τη γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας, στο οποίο συνηγορούν η παρουσία θερμών πηγών, οι θερμοκρασίες των νερών γεωτρήσεων, η γεωλογική δομή της εν λόγω περιοχής, η ευνοϊκή τεκτονική, η ανοδική πορεία εβαποριτών [γύψων, ανυδριτών, ορυκτών αλάτων] κ.λπ.

Στη συνέχεια οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην περιοχή Ρίζας Αντιρρίου όπου εντοπίσθηκαν γεωτρήσεις και πηγάδια με θερμοκρασίες που έφθαναν μέχρι και τους 25οC σε μια περιοχή που μέχρι τότε δεν υπήρχαν ενδείξεις ύπαρξης θερμών εκδηλώσεων.

Στην περιοχή αυτή και στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος ενέργειας του Β΄Κ.Π.Σ έγινε γεώτρηση ερευνητικού χαρακτήρα με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα (36ο -38ο C στα 140 m).

Γενικά η περιοχή θεωρήθηκε θετική για ύπαρξη γεωθερμικού πεδίου.

e-ea.gr