Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 13η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 20.30 .

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α΄), του υπ’αριθμ. 18.318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου, των υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 και 426/77233/ 13.11.2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφ. 124/2021) περί τακτοποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2021, τροποποίηση αυτού και αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).
2. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφ. 118/2021) περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).
3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφ. 119/2021) περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).
4. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφ. 125/2021) για την αποδοχή και κατανομή ποσού από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ βάση της αρ. πρωτ.26722 06/04/2021 (ΑΔΑ: ΩΥΡΩ46ΜΤΛ6-Δ15) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών (Ένταξη Πράξης του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ ‘‘Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς’’ (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).
5. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου και του Συλλόγου προστασίας ζώων ‘‘Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ’’ για την διαχείριση και αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (εισηγητής κ.Νικ. Καραπάνος–Αντιδήμαρχος).
6. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων “ΙΡΙΔΑ” του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

( Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων)

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου