Την δυνατότητα στους δήμους να διενεργούν rapid test δίνει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης: «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».

Συγκεκριμένα με την τροπολογία:

Ορίζονται οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ως φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υπέχουν, μέσω του συμβεβλημένου ιατρικού προσωπικού τους, την υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο τριακοστό πρώτο του ν.4737/2020).

Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης στους δήμους έως τις 31.5.2021, ειδικά για τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων, του κατάλληλου ιατρικού ή νοσηλευτικού προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4745/2020 (συμβάσεις ι.δ.ο.χ., με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής), η ισχύς του οποίου παρατείνεται (έληξε 28.2.2021) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία ειδικά για το εν λόγω προσωπικό. Ο αριθμός του προσλαμβανόμενου προσωπικού αντιστοιχεί σε έναν υπάλληλο για κάθε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) συνολικού μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής. Η ισχύς των ανωτέρω συμβάσεων δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 30ης.6.2021.

Επιτρέπεται, τέλος, εφόσον ο Ε.Ο.Δ.Υ. δεν διαθέτει σε έναν Ο.Τ.Α. τον αναγκαίο αριθμό δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), η προμήθεια αυτών με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προσφεύγοντας στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (άρθρο δεύτερο του ν.4682/2020). η οποία διατηρείται σε ισχύ μέχρι τις 30.6.2021.

Η ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο 2
Διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

1. Οι ΟΤΑ α’ βαθμού νοούνται ως φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υπέχουν μέσω του συμβεβλημένου ιατρικού προσωπικού τους την υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό πρώτο του ν. 4737/2020 (Α’ 204).

2. Ειδικά για τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) οι OTA α’ βαθμού μπορούν να προσλάβουν κατάλληλο ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό έως τις 31.5.2021 σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), η ισχύς του οποίου παρατείνεται έως την ανωτέρω ημερομηνία ειδικά για το προσωπικό αυτό. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με την παρούσα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο σε αριθμό από την αντιστοιχία ένας υπάλληλος για κάθε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) συνολικού μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Η ισχύς των ανωτέρω συμβάσεων δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 30ης.6.2021.

3. Για την προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), εφόσον ο Ε.Ο.Δ.Υ. δεν διαθέτει σε έναν ΟΤΑ α’ βαθμού τον αναγκαίο αριθμό δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), η παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α’ 76) διατηρείται σε ισχύ έως τις 30.6.2021.

aftodioikisi.gr