Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 24η Μαΐου 2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα έναρξης 20.00 .
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α΄), του υπ’αριθμ. 18.318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου, των υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 και 426/77233/ 13.11.2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2021 (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

2. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό τελών χρήσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το έτος 2021 (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

3. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την επικαιροποίηση χώρων συγκέντρωσης σχεδίων πολιτικής προστασίας για την πόλη του Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

4. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με επανακαθορισμό θέσης λαϊκής αγοράς στη Κοινότητα Νεοχωρίου (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

5. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με έκθεση Α’ τριμήνου του οικον. έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

6. Επιστροφή τάφων (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

7. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης Φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2021 (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

8. Έγκριση παράτασης καταβολής δόσεων μισθώματος αιγιαλού στην παραλία Λούρος (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

9. Απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/ση σχετικά με γνωμοδότηση επί του άρθρου 44 του Ν.4735/2020 αναφορικά με ΄΄Ρυθμίσεις για μισθώματα ακινήτων σε κοινόχρηστους χώρους και δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης΄΄ (εισηγητής κ.Σωτηρακόπουλος Γεώρ.–Δημοτικός Σύμβουλος).

10. Έγκριση για μείωση ή μη μισθωμάτων σε δημοτικά ακίνητα για το μήνα Οκτώβριο 2020 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α 1225/07.10.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

11. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 126/2020 απόφασής μας περί σύναψης συμβάσης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου για την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση Υποδομών των Λιμένων Αστακού και Μύτικα στο Δήμο Ξηρομέρου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VII ‘‘ Σύνταξη/Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων’’ (εισηγητής κ.Λύρος Κων.–Δήμαρχος).

12. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.Σωτηρακόπουλος Γεώρ.–Δημοτικός Σύμβουλος).

13. Έγκριση σχεδίου σύμβασης επενδυτικού δανείου για τη χρηματοδότηση εκτέλεσης έργου ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και μεταφερομένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» δυνάμει της διάταξης του αρθρ. 21 της υπ’ αρ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 1386/τ. Β΄/14-4-2020) και της υπ’ αρ. 829/18-6-2020 απόφασης του υπουργού Εσωτερικών μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

14. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ. 18/2019) σχετικά με αποζημιώσεις επικειμένων κλπ. (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

15. Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (εισηγητής κ.Νικ. Καραπάνος–Αντιδήμαρχος).

Ιωάννης Τσώλος

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου