Το Εθνικό Σήμα Πιστοποίησης AGRO 9 χρησιμοποιείται σε πιστοποιημένα προϊόντα, τα οποία παράγονται σε προστατευμένες περιοχές δικτύου NATURA 2000 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 9.

Το πρότυπο αυτό περιλαμβάνει προδιαγραφές για την παραγωγή προϊόντων (φυτικής, ζωικής προέλευσης, μεταποίησης) μέσα στις οριοθετημένες στη χώρα μας προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 200, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς κάθε περιοχής με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων αυτών και τη διάκρισή τους στην αγορά.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ