Δημαρχειο Μεσολογγιου

Σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 18 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 κάλεσε ο Δήμαρχος, κ. Κώστας Λύρος.

“Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α’), της υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΕΣ.-εγκ.643- 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και της 71πς εγκ. ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΔΑΔΦ.69/190/οικ.280/07.01.2022, για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:

Η επόμενη μέρα της διαχείρισης απορριμμάτων στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου και η εκτέλεση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος για την εναπόθεση σε όμορους ΧΥΤΑ (εισηγητής κ.Κων/νος Λύρος-Δήμαρχος).

(Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω της σημαντικότητας του θέματος).”

Παράλληλα, ο Δήμος Αγρινίου και ο ΦΟΔΣΑ ζητούν ανάκληση της απόφασης που διατάσσει τη μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Μεσολογγίου στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Στράτου, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

“Όπως αναλυτικά και τεκμηριωμένα αναφέρεται στο αίτημα η απόφαση τυγχάνει ακυρωτέα καθώς ο ΧΥΤΑ Στράτου ΔΕΝ δύναται να δεχτεί τις ποσότητες ΑΣΑ του Δήμου Μεσολογγίου. Η συγκεκριμένη απόφαση θα δημιουργήσει μείζον πρόβλημα βιωσιμότητας στον  ΧΥΤΑ, ο οποίος βρίσκεται  σε κατάσταση κορεσμού όπως άλλωστε αποδεικνύεται από το Σχέδιο Αντιμετώπισης Βλαβών του αναδόχου λειτουργίας του ΧΥΤΑ Στράτου, στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η κατάσταση του ΧΥΤΑ και οι δυσμενέστατες συνέπειες που θα επιφέρει τυχόν επιβάρυνσή του με τα απορρίμματα του Δήμου Μεσολογγίου.

Επιπλέον, θεμελιώνεται λόγος ακύρωσης καθώς δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις για τη μεταφορά των ΑΣΑ με αποτέλεσμα να παραβιάζεται το δίκαιο διαχείρισης των αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο,  και το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δυτικής Ελλάδας.

Ένας ακόμη σημαντικός λόγος για τον οποίο πρέπει να γίνει ανάκληση της απόφασης είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πληρείται η απαίτηση της νομοθεσίας για προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του αρμόδιου φορέα διαχείρισης των ΧΥΤΑ.

Επιπρόσθετα, καταστρατηγείται η υποχρέωση σύστασης χρηματικής εγγύησης ή ασφάλειας, η οποία ουδόλως προβλέπεται αν και θεωρείται απαραίτητη για κάθε μεταφορά φορτίου αποβλήτων που προορίζονται για τελική διάθεση στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Με τα δεδομένα αυτά, η απόφαση θα πρέπει να ανακληθεί άμεσα καθώς στερείται νομιμότητας και βασιμότητας και είναι βέβαιο ότι θα ακυρωθεί σε ενδεχόμενη προσφυγή στα αρμόδια Δικαστήρια.

Στον Δήμο Αγρινίου τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται οι βάσεις για αποτελεσματικότερη οργάνωση με σημαντικές επενδύσεις και έργα που δίνουν λύσεις στα ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων για τις επόμενες δεκαετίες. Είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στην προστασία της δημόσιας υγείας  με παρεμβάσεις υψηλής αξίας για το περιβάλλον και τους πολίτες. Δεν θα δεχθούμε αποφάσεις που υπονομεύουν τη δημόσια υγεία και αντιστέκονται στη λογική.”

etoliko.gr